2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug
 

Novosti

Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije (proljetna deratizacija) na području općine Okrug

Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova sustavne preventivne deratizacije (proljetna deratizacija) na području općine Okrug dana 24. ožujka 2017.g...

23.03.2017

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području općine okrug u 2017. godini

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2017 godinu (”Službeni glasnik Općine Okrug” broj 1/17) za koji je prethodno pribavljena potvrda Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije o usklađenosti sa Planom upravljanja pomorskim dobrom Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (KLASA: 934-01/17-01/0048, URBROJ: 2181/1-06/08-17-0004) Općinski načelnik Općine Okrug objavljuje...

21.03.2017

Zakazana 23. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 21. ožujka 2017. godine (utorak) s početkom u 20,00 sati i 25. ožujka 2017. godine (subota) s početkom u 9,00 sati u zgradi Područne škole Petar Berislavić na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B (Gospino)...

14.03.2017

Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u kulturi Općine Okrug za 2017.godinu

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju programa udruga koje djeluju na području Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/16) i članka 40. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug 9/09, 6/13, 11/13 i 9/14) a u vezi sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/16) Općinski načelnik Općine Okrug...

07.03.2017

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Okrug možete preuzeti...

01.03.2017

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca - UPU12

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca - UPU12 možete preuzeti...

01.03.2017

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancerilovca ( UPU12) na okoliš

Ovom odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancerilovca ( UPU12) na okoliš...

28.02.2017

Okruška kartolina br. 76

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

27.02.2017

Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga na području zdravstvene i socijalne skrbi te ostalih javnih potreba Općine Okrug u 2017. godini

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju programa udruga koje djeluju na području Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/16), članka 40. Statuta Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug 9/09, 6/13, 11/13 i 9/14) te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)...

20.02.2017

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava iz Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Okrug - medicinska rehabilitacija u ustanovi BIOKOVKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01,106/03,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13 ), članka 40. Statuta Općine Okrug (službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09, 6/13, 11/13 i 9/14 – pročišćen tekst) i Zaključka Klasa: 022-05/13-01/121, Urbroj:2184-04-01/17- 2 od 14. veljače 2017. godine Općinski načelnik objavljuje...

15.02.2017

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h