Statut

Ovim Statutom u skladu sa zakonom uređuju se:

 • obilježja Općine Okrug
 • javna priznanja
 • suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • samoupravni djelokrug
 • oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
 • provođenje referenduma
 • ustrojstvo
 • ovlasti i način rada tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom
 • način obavljanja poslova
 • ustrojstvo i rad javnih službi
 • mjesna samouprava
 • imovina i financiranje Općine Okrug
 • akti Općine Okrug
 • javnost rada
 • te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine

Statut

Statut