Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Okrug u 2018.

       Pozivaju se pravne i fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Okrug za 2018. godinu.

       Zahtjev se podnosi na propisanom tiskanom obrascu koji je sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

       Rok za podnošenje zahtjeva je 30 (trideset) dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Okrug.

       Uz zahtjev su podnositelji obvezni priložiti :

 - dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje   nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);

 - dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o  pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

 - dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučaju

 kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodom/brodicom);     

- presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom za koju se podnosi zahtjev;

- potvrdu upravnog odjela Općine Okrug i komunalnog trgovačkog društva RUDEJ d.o.o. o nepostojanju dugovanja;

-  izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Okrug za  uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenoga upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrenja lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

- izjava ovjerena kod javnog bilježnika (solemnizirana), u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanje pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualna naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.           

       Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz ovog poziva podnosi se za svaku mikrolokaciju i djelatnost posebno neposredno ili poštom na adresu:

OPĆINA OKRUG -Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

                           Bana Jelačića 17.,  21 223 Okrug Gornji

       Vijeće će razmatrati samo uredno popunjene zahtjeve sa priloženom traženom dokumentacijom u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obveze prema Općini Okrug i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine Okrug, te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnova.

Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Okrug nije nužno dostavljati jer će stanje duga po službenoj dužnosti utvrditi nadležni upravni odjel Općine Okrug

       U slučaju da se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj koji ima iskustvo u obavljanju gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru za koje traži koncesijsko odobrenje te planira uložiti u uređenje pomorskog dobra i otvaranje novih radnih mjesta.

       Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2018. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2018. godinu (na rok od jedne godine). Rok se određuje za kalendarsku nedjeljivu godinu.

       Za dodatna pojašnjenja ili informacije stojimo na raspolaganju putem telefona broj 021 796 962 ili e-mail adrese lokalna.samouprava@okrug.hr.

 

Napominje se da Vijeće neće razmatrati zahtjeve koji su  u općinskoj upravi Općine Okrug predani prije objave ovog poziva.

 

 

                                       OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                     Ivica Radić, struč.spec.ing.sec., v.r.

Poveznice