JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka i o Strateškoj studiji utjecaja Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka na okoliš

 • Objava javne rasprave od 27.07.2018.
 • Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka – tekstualni dio (odredbe za provođenje s obrazloženjem i sažetkom za javnost)
 • Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka – grafički dio:
 • 1. Korištenje i namjena površina
 • 2.1. Promet
 • 2.2. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
 • 2.3. Elektroopskrba i telekomunikacijke
 • 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 • 4. Način i uvjeti gradnje
 • Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka – odredbe – pročišćeni tekst (radna verzija)
 • Strateška studija utjecaja Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka na okoliš
 • Strateška studija utjecaja Izmjena i dopuna UPU-a turističke zone uvala Široka na okoliš – Netehnički sažetak

Poveznice