Javni natječaj za financiranje programa/projekta udruga u sportu za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju programa udruga koje djeluju na području Općine Okrug („Službeni glasnik Općine Okrug“ br. 11/16 i 15/17),članka 40. Statuta Općine Okrug („Službeni glasnik Općine Okrug“  9/09, 6/13, 11/13, 9/14, 4/18 i 13/18), a u vezi sa člankom 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) Općinski načelnik Općine Okrug objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGA U SPORTU

ZA 2019. GODINU

 

  1. U Proračunu Općine Okrug za 2019 godinu osigurana su sredstva za financijsku

potporu programima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti:
- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;
- djelovanje sportskih udruga;
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja;
- sportsko – rekreacijske aktivnosti građana;
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u Proračunu Općine Okrug za sufinanciranje programa u području sporta u 2019. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu je 440.000,00 kn, od kojeg iznosa

 - 400.000,00 kuna za projekte i programe udruga čije sjedište je na području Općine Okrug 

 - 40.000,00 kuna za projekte i programe udruga čije sjedište je izvan područja Općine Okrug.

 

         2. Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug

čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Okrug u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.Udruge čije sjedište nije na području Općine Okrug mogu se prijaviti za programe i projekte ako se istima  potiče suradnja sa udrugama Općine Okrug odnosno ako su njihovi programi i projekti od interesa  za Općinu Okrug.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni natječaj moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Okrugwww.okrug.hr zajedno s objavom Natječaja.

  1. Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja

te se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr.

  2. Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Počinje teći oddana objave odnosno od 15.

siječnja 2019. godine i traje do zaključno sa 14. veljače 2019. g.

  3. Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku,

izvorniku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA OKRUG
Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenjei društvene djelatnosti
Bana Jelačića 17.
21 223 Okrug Gornji

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u sportu za 2019.-Ne otvaraj“

 

 

Poveznice