Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Okrug u 2019. godini

Pozivaju se pravne i fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Okrug za 2019. godinu.

       Zahtjev se podnosi na propisanom tiskanom obrascu koji je sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

       Rok za podnošenje zahtjeva je 30 (trideset) dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Okrug.

       Uz zahtjev su podnositelji obvezni priložiti :

 - dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje   nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);

 - dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o  pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

 - dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučaju kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodom/brodicom);     

- presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom za koju se podnosi zahtjev;

- potvrdu upravnog odjela Općine Okrug i komunalnog poduzeća t.d. RUDEJ d.o.o Okrug Gornji  o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja;

-  izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Okrug za  uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenoga upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrenja lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

- izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanje pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualna naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.           

       Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz ovog poziva podnosi se za svaku mikrolokaciju i djelatnost posebno neposredno ili poštom na adresu:

 

OPĆINA OKRUG -Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

                                  Bana Jelačića 17.,  21 223 Okrug Gornji

 

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Okrug i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine Okrug, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesijsko odobrenje, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesijskog odobrenja da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja će rješavati zahtjeve temeljem važećih zakonskih i podzakonskih propisa.

       Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2019. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2019. godinu (na. Rok se određuje za kalendarsku nedjeljivu godinu.

       Za dodatna pojašnjenja ili informacije stojimo na raspolaganju putem telefona broj 021 796 962 ili e-mail adrese lokalna.samouprava@okrug.hr.

Napominje se da Vijeće neće razmatrati zahtjeve koji su  u općinskoj upravi Općine Okrug predani prije objave ovog poziva.

Poveznice