Obavijest o objavljenim natječajima za financiranje godišnjih programa/projekata udruga

Na službenim stranicama Općine Okrug dana 3. siječnja 2020. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje godišnjih programa/projekata  udruga sukladno prioritetima  utvrđenim od strane Općine Okrug za 2020.godinu.

Na natječaj prijavu mogu dostaviti  sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug kao i udruge koje provode aktivnosti od interesa za stanovnike Općine Okrug te ispunjavaju propisane uvjete (sufinaciranje u smanjenom opsegu).

Prijave se podnose isključivo na posebnim obrascima i sukladno uputama koje se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave odnosno otvoren je od 3. siječnja 2020. i traje do 2. veljače 2020. godine.

Udruge koje u ostavljenom roku ne dostave prijavu ili ne dostave urednu i potpunu prijavu  neće biti razmatrane odnosno istima se neće  doznačiti sredstava iz Proračuna Općine Okrug za 2020. godinu

Poveznice