JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona južno od uvale Kancelirovac - Okrug Gornji (UPU 17) - prijedlog plana za javnu raspravu

 1. Objava javne rasprave (objavljena 21. rujna 2021.)
 2. Urbanistički plan uređenja poslovna zona južno od uvale Kancelirovac - Okrug Gornji (UPU 17) - prijedlog plana za javnu raspravu
 • I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

 • II. GRAFIČKI DIO

  • 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

   2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

   2.1. PROMETNA I ULIČNA MREŽA

   2.2. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV

   2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

  • 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

   4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

   4.1. OBLICI KORIŠTENJA

   4.2. UVJETI GRADNJE

 • III. OBRAZLOŽENJE

 • IV. PRILOZI

  • IV.1. POPIS DOKUMENATA I PROPISA

   IV.2. ZAHTJEVI ( Članak 90* Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

   IV.3. ODLUKA DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

   IV.4. SAŽETAK ZA JAVNOST