Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija

           U Odluci o dodjeli stipendija od 11. prosinca 2020 godine točka II mijenja se na način da se  imena  „ Ana Miše i  Martina Miše“ brišu , a dodaju imena : „Marija Bareta i Fabijan Tramontana“.

           Ova Odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Okrug i web stranici Općine Okrug www.okrug.hr . Sa korisnicima stipendije prema ovim Izmjenama Općinski načelnik će zaključiti ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveze.