Natječaj za imenovanje predstojnika i pročelnika u upravnim tijelima Općine Okrug na neodređeno vrijeme

Općinski načelnik Općine Okrug, temeljem članka 17 . i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08) objavljuje natječaj za  imenovanje predstojnika i pročelnika u upravnim tijelima  na neodređeno vrijeme.

 Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” br. 23  dana  19 . veljače 2010.godine.

 

 PRILOG 1.

 

KLASA: 112-02/10-01/1

URBROJ: 2184-04-01/10-1

OKRUG GORNJI,  15 . veljače 2010.

 

 

Na temelju članka 17 . i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08), članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu općinske uprave Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug” br. 11/09) i  Plana prijama u službu u upravna tijela i Vlastiti pogon Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug” br. 1/10) ,Općinski načelnik Općine Okrug, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za imenovanje  predstojnika i pročelnika u upravnim tijelima Općine Okrug na neodređeno vrijeme i to :

 

1. Predstojnika Ureda načelnika – 1 izvršitelj/ica

2. Pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije – 1 izvršitelj/ica 

 

 Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08) , te slijedeće posebne uvjete:

 

1.  Za predstojnika Ureda načelnika:

- VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera,

- 5 godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računalu ,

- položen državni stručni ispit.

2. Za pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije

- VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- 5 godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računalu,

- položen državni stručni ispit.

 

Za predstojnika i pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08) .

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti odnosno  imenovati na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u  roku od godine dana od dana imenovanja u službu.

 

Osobe se imenuju na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz  pisanu  prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati trebaju  obavezno priložiti:

-   životopis

-  domovnicu

-  dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome),

- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci),

- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik)

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi provjeri , smata se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web-stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i   oglasnoj ploči Općine Okrug.

 

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Okrug objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8)  dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Okrug, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji, s naznakom „Natječaj za imenovanje predstojnika / ili pročelnika - ne otvaraj“

 

 O rezultatima natječaja kandidati će se izvjestiti u zakonskom roku.

                                                                                                  

                                                                                                            OPĆINA OKRUG

 

 

PRILOG 2.

 

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje predstojnika u Uredu načelnika Općine Okrug ,  1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme 

 

 

Opis poslova i zadaća:

- obavlja savjetodavne, protokolarne poslove i poslove vezane za odnose s javnosti, koji se odnose na rad načelnika

- za potrebe načelnika obavlja poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima,

- sudjeluje u pripremi razvojnih projekata i projekata od interesa za Općinu te obavlja poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem,

- sudjeluje u poslovima potpore upravnim tijelima na poslovima povezanim s kandidiranjem projekata za financiranje od strane raznih fondova.

- sudjeluje u poslovima organiziranja i koordinacije aktivnosti u postupcima javne nabave za sva upravna tijela Općine Okrug

- obavlja  poslove pripreme kolegija načelnika,

- sudjeluje u poslovima koji se odnose na kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađenost djelovanja općinske uprave,

- sudjeluje u poslovima koordinacije  i nadzora  nad radom upravnih tijela,

- sudjeluje u poslovima upravljanja ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak),

- sudjeluje u razvijanju socijalnog partnerstva Općine i sindikata koji djeluju u općinskoj upravi,

- obavlja stručno- savjetodavne (i konzultantske) poslove iz pojedinih područja za potrebe Općine i načelnika

- obavlja poslove izrade nacrta prijedloga akata i drugih materijala,

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i zamjenika načelnika

 

 

Plaća:

 

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 4,00 i osnovice za obračun plaće u visini od 2.850,12 kuna bruto, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Provjera znanja i sposobnosti:

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere (testiranja) bit će objavljeno na web-stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i na oglasnoj ploči Općine Okrug, najmanje pet dana prije održavanja  provjere. Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenoj provjeri (testiranju).

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i  provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova predstojnika Ureda načelnika:

 

-         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09)

 

-         Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 86/08)

 

-         Zakon o izborima općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (“Narodne novine” br. 109/07 i 125/08)

 

-          Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09)

 

-         Statut Općine Okrug (“ Službeni glasnik Općine Okrug ” br. 9/09)

 

PRILOG 3.

 

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika u Upravnom odjelu za proračun i financije  Općine Okrug ,  1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme 

 

 

Opis poslova i zadaća:

 

-rukovodi odjelom u skladu sa Zakonom i propisima, organizira i koordinira rad Odjela za što izrađuje program rada te daje izvješće o radu, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti odjela,                                              

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna za iduću godinu i naredno dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene tijekom godine, te prateće dokumente, izrađuje financijska izvješća, te priprema godišnji i polugodišnji obračun  proračuna, izrađuje statističke izvještaje i bilance, te izvješća o kretanju prihoda, stanju obveza i potraživanja, prati i kontrolira naplatu općinskih prihoda te izvršenje izdataka, izrađuje izvještaje o tome za potrebe rukovoditelja i predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenje izdataka, izrađuje tromjesečne planove za izvršavanje proračuna prema kojima prati i planira likvidnost,

- vodi financijsko poslovanje, te vrši kontrolu naloga za plaćanje i izvršavanje proračuna, izrađuje računski plan na razini računa i analitičkog računa (6. i 7. razina), vrši poslove računovodstvenog nadzora, kontrolu blagajničkog poslovanja i platnog prometa, izdaje naloge za kontiranje i knjiženje u financijskom knjigovodstvu,

- surađuje na pripremi stručnih podloga za potrebe prisilne naplate prihoda,

- obavlja poslove javne nabave  iz djelokruga Odjela

- izrađuje nacrte prijedloga akata i drugih materijala iz nadležnosti te prati realizaciju odluka i zaključaka.

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i zamjenika načelnika

 

Plaća:

 

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 4,00 i osnovice za obračun plaće u visini od 2.850,12 kuna bruto, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Provjera znanja i sposobnosti:

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere (testiranja) bit će objavljeno na web-stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i na oglasnoj ploči Općine Okrug, najmanje pet dana prije održavanja  provjere. Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenoj provjeri (testiranju).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i  provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije :

 

-         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09)

 

-         Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08)

 

-         Zakon o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08)

 

-         Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 117/93,, 92/94,, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07- odluka USRH i 73/08)

 

-         Statut Općine Okrug (“Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09)

 

PRILOG 4.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

- razgovarati s ostalim kandidatima

niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjerti (testiranju) je 20.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 10 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.

Povjerenstvo za izbor predstojnika i pročelnika dostavlja Općinskom  načelniku  Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Općinski načelnik Općine Okrug donosi rješenje o imenovanju predstojnika i pročelnika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat za predstojnika i pročelnika koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju izabranog kandidata ima pravo pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

 

POZIV ZA PROVJERU (TESTIRANJE)  BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE OKRUG.