Program načelnika za 2010. godinu


1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

 

Otvaranje svih osam UPU-ova mješovito-stambene namjene, provođenje prethodne i javne rasprave te usvajanje većine spomenutih planova do kraja 2010. godine.

Kriteriji prilikom izrade navedenih zona bit će sljedeći:

  • zelene površine će se planirati uz javne puteve,
  • putevi unutar ovih zona koji postoje u naravi  će se proširivati,
  • neće se planirati izlazi sa privatnih zemljišta na buduću brzu otočnu cestu,
  • javne površine će se planirati kao zelena zona,
  • unutar većih privatnih čestica, u sklopu kojih postoji više osoba koje polažu pravo vlasništva, vlasnici će samostalno utvrditi puteve,
  • širenje i probijanje novih puteva će se plaćati naknadno i to oslobađanjem od uplate komunalnog doprinosa prilikom gradnje (samo prvobitnim vlasnicima zemljišta). Ukoliko u međuvremenu dođe do prodaje zemljišta prvobitni vlasnici će se za dio čestice koji su odvojili za put naplatiti većom cijenom zemljišta koja je posljedica  tog pristupnog puta.

         

Usvajanje turističkih zona (Racetinovac, Široka i Duboka) do proljeća 2010.

Razdvajanje UPU-a 12 na četiri zasebne cjeline putem izmjena i dopuna prostornog plana uređenja (kamp Rožac, plaža Toć, lučica Toć,  vala Toć-Kuzmići-Planikovica).

Izmjene UPU-a  Uvala Mavarčica putem izmjena i dopuna PPU-a (prenamjena iz privezišta u sportsku lučicu).

Otvaranje UPU-a 6 (centar) te intenzivniji rad na ovome planu krajem 2010. godine.

Dodatne izmjene, dopune i usklađenja prostornog plana uređenja.

Jedan dio cjelokupne prostorno-planske dokunentacije u 2010. godini se planira financirati iz županijskog proračuna (300 000 kn), a ostatak procjenjen na 900 000 podmirit će se iz sredstava Općine Okrug koja se nalaze na depozitnom računu kod HBOR-a.

 

2. IZGRADNJA ŠKOLE

 

Nastavak gradnje škole uz aneks ugovora za dodatne radove (gradnja potpornog zida i iskopi na zemljištu predviđenom za dvoranu) u svrhu provođenja školske infrastrukture koju je potrebno izvesti radi dobivanja uporabne dozvole za školsku zgradu. Zgrada škole će se financirati iz sredstava koja su osigurana od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (11,5 mil. kn), sredstava osiguranih u proračunu Splitsko-dalmatinske županije (3 mil. kn), i vlastitih sredstava, koja je dužna osigurati Općina Okrug, a namirit će se iz depozitnog računa Općine kod HBOR-a (3,5 mil. kn od raspoloživih 6 mil. kn). Preostali dio navedenih sredstava, umanjen za dio koji će se iskoristiti za prostorno-plansku dokumentaciju, bit će iskorišten za prethodno spomenute dodatne radove.

 

3. OTOČNA CESTA

 

Suradnja sa Gradom Trogirom i  ŽUC-om na projektiranju otočne ceste posredstvom već određenih radnih skupina. Plan za 2010. godinu je projektiranje ceste sa sedam raskrižja na području Općine Okrug (Marulovo, Tudorski put 1, Tudorski put 2, Izvan, Vela Gomila, Mala Gomila i Tatinja), izrada parcelacijskog elaborata, dobivanje lokacijske dozvole te početak rješavanja imovinsko – pravnih odnosa.

 

 4. EKO SUSTAV

 

Raspisivanje natječaja u proljeće i početak gradnje primarnog kanalizacijskog cjevovoda na dionici Saldunskog zaljeva u jesen 2010. Vrijednost projekta se procjenjuje na cca. 8 mil. kn. Plan načelnika je da se investicija financira putem kredita HBOR-a uz rok otplate od 15 godina, kamatnu stopu od 4 % te 50 postotno učešće Općine Okrug. Navedeno učešće (4 mil. kn) se planira osigurati na sljedeći način:

  • 2 mil. kn prikupljena u prethodne tri godine iz namjenskog dijela cijene vode,
  • 2 mil. kn iz namjenskog dijela cijene vode koji su se prikupili do 2007. godine i koji  su nenamjenski potrošeni za izgradnju komunalne infrastrukture će se iz komunalnog  doprinosa i ostalih izvora ponovno prenamjeniti u prvobitne svrhe te se iskoristiti za izgradnju kanalizacijskog sustava.

 

U 2010. godini cilj je početak planiranja i projektiranja primarnog kanalizacijskog sustava na dionici lučica Toć – vala Kuzmići koji bi se u budućnosti nadovezao na prethodno navedenu dionicu Saldunskog zaljeva te bi se na taj način dugoročno riješio problem primarnog kanalizacijskog sustava za ovaj dio Općine Okrug. Planira se i projektiranje primarne mreže kanalizacijskog sustava za cijelo područje Općine Okrug (cjevovod do Okruga Donjeg i cjevovod na južnoj strani Općine) koji bi bio spojen na ispust u uvali Orlice. U planu je i poduzeti potrebne korake kako bi Općina Okrug što prije postala punopravni član Eko agencije.

 

5. SEKUNDARNA MREŽA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

 

U planu načelnika za 2010. godinu je i početak planiranja i projektiranja sekundarnog sustava fekalne kanalizacije s priključcima na primarnu kanalizacijsku mrežu dijela Općine Okrug uz Saldunski zaljev. Izrađen je i preliminarni projektantski troškovnik odgovarajuće sekundarne mreže (16 km cjevovoda - predviđena je gradnja u tri faze) koji iznosi 33 mil. kn za izgradnju cjelokupnog projekta, a u 2010. troškovi samog projektiranja se procjenjuju na 250 000 kn.

 

6. SANACIJA UVALE MILIĆEVO I  LUČICE TOĆ

 

Izrada projektne dokumentacije, raspisivanje natječaja i početak radova na sanaciji obalnog zida u uvali Milićevo kako bi se stvorili uvjeti za siguran privez brodova. Cjelokupna investicija se planira kroz 2010. i 2011. i procjenjuje se na cca. 1 000 000 kn što se planira financirati jednim djelom iz  proračuna Općine, a preostali dio bi se namirio iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Također je u planu investicija u lučici Toć koja se odnosi na izgradnju navoza što se procjenjuje na 200 000 kn.

 

7. PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBLJA

 

Zbog manjka grobnica te sve većeg broja zahtjeva za kupnju grobnih mjesta planira se proširenje groblja u svrhu čega će se otkupiti zemljište te izraditi projektna dokumentacija. Projekt će, uz proširenje, obuhvatiti i uređenje postojećeg dijela groblja gdje se planira izgradnja ogradnih zidova i ograda, ulazne kapije, te hortikulturno uređenje grobnih staza. Početak gradnje i uređenja planira se krajem 2010.

 

8. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

 

U sklopu uređenja javnih površina planiraju se sanirati i urediti postojeća dječja igrališta u Okrugu Donjem i centru Okruga Gornjeg. Osim toga cilj je urediti za predstojeću sezonu nekoliko parkirališta te započeti naplatu (parkinzi u centru Okruga Gornjeg i Okruga Donjeg, parking u sklopu puta Rudeja). Planira se i uređenje privremene tržnice i ribarnice u Okrugu Donjem ispod zgrade pošte te obogaćivanje javnih sadržaja na plaži Toć što podrazumijeva uređenje dječjih igrališta te pješčana igrališta za odbojku i nogomet.

 

9. IZGRADNJA I UREĐENJE CESTA (ULICA GOSPINO, PUT MEKOVIĆA, PUT PUNTE)

 

U 2010. godini  planira se nastaviti sa rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa na putu Mekovića. Nakon dobivanja lokacijske dozvole cilj je navedeni put opremiti pripadajućom infrastrukturom. U planu je i rekonstrukcija ulice Gospino koja je pred dobivanjem građevinske dozvole, a realizacija ovog projekta je nužna za stvaranje preduvjeta za uporabu nove zgrade osnovne škole i sportske dvorane. Projektnim rješenjem je predviđena izgradnja kolnika širine 6 m i nogostupa sa obje strane širine minimalno 1 m, propisno preoblikovanje spoja  na LC 67110 i izgradnja kolnih ulaza za školski kompleks uz istovremeno izmještanje javne rasvjete. Cjelokupna investicija se procjenjuje na 450 000 kn od čega se 200 000 kn planira financirati iz proračuna Splitsko – dalmatinske županije, a ostatak iz proračuna Općine. Također se planira i izrada projektne dokumentacije te početak gradnje puta Punte i puta Mirina.

 

10. SANACIJA LOKVE

 

Izrada projektne dokumentacije za uređenje i gradnju SRC Lokva te početak radova u sklopu čega se planira nasipanje, uređenje dječjeg, košarkaškog i malonogometnog igrališta te davanje u zakup javne površine za otvaranje ugostiteljskog objekta. Investicija u 2010. godini se procjenjuje na 200 000 kn.

 

11. VODOSPREMA MAŽURANA

 

Radi poboljšanja snabdjevanja vodom najudaljenijih područja Općine Okrug  (Okrug Donji i izdvojene zone ugostiteljsko – turističke namjene) potrebno je izgraditi VS Mažuran kapaciteta 1000 m3  koja je dio već izrađenog projekta  Idejno rješenje vodoopskrbe otoka Čiova. U tu svrhu u 2010. godini se planira rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, projektiranje te otkup dijela zemljišta na lokaciji navedene vodospreme. Projektiranje se procjenjuje na 200 000 kn, a za otkup je planirano 900 000 kn od čega se dio namjerava financirati iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

 

12. UREĐENJE UVALE MOVARČICA

 

Uređenje šetnice na dionici Vela Draga – Movarčica (izgradnja suhozida, hortikulturno uređenje), izmještanje javnog WC-a u pokos, sanacija starog mula te izgradnja i uređenje desetak parkirnih mjesta uz Put Mavarčice.

 

13. IZGRADNJA CJEVOVODA

 

Gradnja cjevovoda Tatinja - Rastića zbog bolje opskrbe vodom južnog dijela Općine Okrug, te cjevovoda prema Planikovici u svrhu kvalitetnijeg uređenja plaže i bolje turističke ponude.

Također je u planu i izrada projekta cjevovoda Balan – Okrug koji se procjenjuje na 400 000 kn od čega se jedan dio planira financirati iz proračuna SDŽ.

 

14. POTPORE UDRUGAMA, UČENICIMA I STUDENTIMA, ŽUPNOM UREDU, SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, SUFINANCIRANJE RADA  DJEČJEG VRTIĆA, TE ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA

     

U 2010. godini nastavit će se pružati potpora braniteljskim udrugama i njihovim programima, KUD- u Mindula te sportskim udrugama. Prilikom financiranja klubova prednost će se dati tradiciji i dosadašnjem radu te će se poticati razvoj mlađih kategorija. Učenicima i studentima dodjeliti će se 20 stipendija po novoj odluci, pružati će se pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i umirovljenicima u vidu božićnica, uskrsnica i jednokratnih pomoći. U narednoj godini osigurat ćemo sredstva Župnom uredu za obnovu crkve Sv. Tudora te financijski pratiti rad sa mladima. Također će se sufinancirati rad dječjeg vrtića u Okrugu Gornjem i jasličnog programa u Trogiru. Kod organiziranja kulturnih manifestacija neophodna će biti intenzivna suradnja Općine, turističke zajednice i udruga kako bi se što kvalitetnije prezentirala Općina Okrug i njezina turistička ponuda.

 

15. TURISTIČKA ZAJEDNICA

 

Načelnikova vizija razvoja turizma kao temeljne gospodarske grane Općine Okrug je otok Čiovo kao jedna turistička destinacija uz UNESCO-ov grad Trogir, a detaljniji program razvoja turizma biti će opisan kroz program turističke zajednice za naredne četiri godine.