Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti

Uredovno vrijeme općinske uprave za rad sa strankama:

 • ponedjeljak i četvrtak od 08:00 do 11:00 sati
 • utorak od 08:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:30 sati
 • srijedom i petkom rad uprave sa javno pravnim tijelima


Uredovno vrijeme protokola za rad sa strankama:

 • svaki radni dan od 08:00 - 11:00 i od 12:00 - 13:30 sati
Dijana Miše, dipl. iur.
Pročelnica
+385 91 100 4178
+385 21 796 962
Odsjek za prostorno uređenje i javnu nabavu
Anđelo Anđelić, dipl. oec.
Viši savjetnik za prostorno uređenje, javnu nabavu i vođenje projekata
+385 91 100 4170
+385 21 796 961
Ana Dujić univ. bacc. ing. geod. et geoinf.
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
+385 21 688 501
Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti
Fanica Radić
Pisarnica
+385 21 887 314

Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti

obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na:

 • pripremanje i organiziranje rada općinskog načelnika i zamjenika načelnika te u tom smislu organiziranje i priprema sjednice kolegija načelnika i njegovih radnih tijela,  poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga općinskog načelnika kao i ostale pravne poslove iz djelokruga općinskog načelnika,
 • stručno - savjetodavne (i konzultantske) poslove iz pojedinih područja za potrebe Općine i načelnika,
 • -pripremanje i organiziranje rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Općinsko vijeće i njegovih radnih tijela, priprema sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima te brine o provođenju izbora,
 • brigu o radu i aktima te vođenje potrebne evidencije vezano za rad skupština trgovačkog društva u vlasništvu Općine Okrug,
 • brigu o urednoj objavi akta Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te uređivanje „Službenog glasnika Općine Okrug“, uređivanje i održavanje web stranice Općine, vođenje registra akta Općine; vođenje registra ugovora i narudžbenica i drugih evidencija na razini Općine, obavljanje poslova ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka u smislu posebnih propisa,
 • poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove promidžbe, poslove vezane za međuopćinsku i međunarodnu suradnju, poslovi  suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima,
 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, poslove evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa, vođenje uredskog poslovanja i briga o očuvanju arhivske građe, obavljanje poslova pisarnice, poslovi nabave uredskog materijala, poslova zaštite na radu,  osiguranje tehničkih uvjeta za rad Općinske uprave (čuvarska služba, služba održavanja, čišćenje prostorija),
 • poslovi vezani za javnu nabavu, izrada planova, pripremanje i vođenje postupaka javne nabave te poslovi vezani za  jednostavne nabave za Općinu Okrug, vođenje evidencija i briga o pravodobnoj objavi,
 • poslove iz oblasti prostornog uređenja: izrada izvješća o stanju u prostoru, poslovi na donošenju prostornog  plana uređenja Općine i ostale prostorno planske dokumentacije i provedbe javne rasprave, vrši nadzor i koordinira rad s izrađivačem planova,
 • poslove gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Okrug, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, zakup poslovnih prostora, javno-prometnih površina, raspolaganja pomorskim dobrom i izdavanja koncesijskih odobrenja, poslovi koncesija,
 • brigu o sporovima pred sudovima u kojima je uključena Općina,
 • poslove zaštite okoliša,
 • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, predškolskog odgoja,  obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, protupožarne i civilne zaštite i udruga građana,
 • izrada nacrta prijedloga akata i drugih materijala iz nadležnosti te prati realizaciju odluka i zaključaka.