Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Okrug

  • Naziv korisnika: Općina Okrug
  • Ukupna vrijednost projekta: 7.957.072,50 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 4.500.000,00 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: 12.10.2018. – 26.03.2020.

Projekt “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Okrug” ima za svrhu povećati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog komunalnog otpada i posebne kategorije otpada na području Općine Okrug i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.  Projektom se rješava problem nedostatnog prikupljanja odvojenog otpada i nepropisnog odbacivanja glomaznog otpada u okoliš i ispunjava odredba Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Projekt je ukupne vrijednosti 7.957.072,50 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkuretnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ulaganjem EU sredstava u izgradnju reciklažnog dvorišta Općina Okrug smanjuje količinu miješanog komunalnog otpada i omogućuje ponovnu uporabu i preradu iskoristivih sastavnica otpada. Građani Općine Okrug, bez dodatnih troškova, mogu odvojeno odložiti različite vrste komunalnog otpada.

Ciljevi projekta će se  ostvariti provedbom jedanaest informativno-obrazovnih aktivnosti u suradnji s voditeljom reciklažnog dvorišta i civilnim udrugama. Aktivnostima će se obuhvatiti minimalno 90% stanovnika Općine Okrug. Građani će se educirati o ispravnom načinu postupanja s otpadom, mogućnostima odlaganja razvrstanog otpada u reciklažnom dvorištu te ekonomskim i ekološkim koristima primjene načela suvremenog gospodarenja otpadom u svakodnevnom životu.

Ukupno 39 spremnika/kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada može dugoročno zadovoljiti potrebe stanovnika. Potrebno je istaknuti da je glavnim projektom reciklažno dvorište koncipirano na način da omogućava fleksibilnost tijekom eksplotacije u pogledu vrsta otpada i kapaciteta.

Namjena pojedinih kontejnera za skladištenje određenih vrsta otpada je:

  • Problematičan otpad, spremište zapaljivih tekućina
  • Ambalaža od papira i kartona
  • Papir i karton
  • Ambalaža od metala
  • Metali
  • Staklena ambalaža
  • Staklo
  • Ambalaža od plastike
  • Plastika
  • Odjeća
  • Tekstil
  • Glomazni otpad
  • Jestiva ulja i masti
  • Boje, tiskarske boje, ljepila i smole
  • Deterdženti
  • Lijekovi
  • Baterije i akumulatori
  • Odbačena električna i elektronička oprema
  • Motorna ulja
  • Zauljene krpe i filteri
  • Životinjski otpad
  • Drvo
  • Višeslojna ambalaža
  • Fluroscentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

Gospodarenjem posebnim otpadom na pravilan i siguran način

Gospodarenjem posebnim otpadom na pravilan i siguran način čuva se okoliš i ljudsko zdravlje, energetski i vodni resursi, znatno se smanjuje opterećenje odlagališta otpadom, otvaraju nova radna mjesta u djelatnostima recikliranja i oporabe otpada te potiče gospodarstvo. Ponovno iskorištavanje i recikliranje posebnih vrsta otpada polučiti će ekološke i ekonomske dobrobiti zajednici.

Jako bitna je primarna reciklaža koja se odvija na mjestu nastanka otpada; u domaćinstvima. IVO koncept predstavlja izbjegavanje-vrednovanje-odlaganje.

Za čisto more i prirodu bez smeća!!
IZBJEGAVANJE

Kupujte proizvode u povratnoj ambalaži, koristite ekološki prihvatljive proizvode, kupujte racionalno, ne bacajte hranu, kupujte proizvode u rinfuzi…

VREDNOVANJE

Nije sav otpad smeće. Razvrstavanjem otpada izdvajaju se korisne komponente za daljnju uporabu ili preradu.

ODLAGANJE
Odložite otpad u za to predviđene kontejnere. Razvrstavanjem otpada na mjestu nastanka smanjuje se kontaminacija životnog prostora i osigurava sirovina s manje nečistoće.

Kontakt:

Adresa: Rasove Okrug Gornji

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak- petak od 7:00 do 15:00 sati
  • subota od 8:00 do 14:00 sati
  • nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima zatvoreno