Sastavi općinskih vijeća

VII. sastav Općinskog vijeća Općine Okrug – mandatno razdoblje  2021. - 2025.

 1. Ante Miše, predsjednik Općinskog vijeća (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 2. Ivica Radić, potpredsjednik Općinskog vijeća (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 3. Bruna Dadić, članica (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 4. Ivana Mamuza Miše, članica (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 5. Marina Piveta, članica (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 6. Mario Vukman, član (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 7. Nikica Gotovac, član (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić)
 8. Sanja Kuzmanić Komadina, članica (Hrvatska demokratska zajednica-HDZ, Hrvatska stranka prava-HSP, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU)
 9. Mario Jakšić, član (Hrvatska demokratska zajednica-HDZ, Hrvatska stranka prava-HSP, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU)
  Ivan Majdić član (Hrvatska demokratska zajednica-HDZ, Hrvatska stranka prava-HSP, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU) od 1.rujna 2021. zamjenjuje Maria Jakšića
 10. Ivan Čamber, potpredsjednik Općinskog vijeća  (Hrvatska demokratska zajednica-HDZ, Hrvatska stranka prava-HSP, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU)
 11. Josip Perković, član (kandidacijska lista Hrvatska demokratska zajednica-HDZ, Hrvatska stranka prava-HSP, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU)
 12. Zoran Ljubica, član (kandidacijska lista Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP, Hrvatska narodna stranka- liberalni demokrati HNS) od 19.11.2021. godine nezavisni vijećnik
 13. Zlatan Letica, član (kandidacijska lista Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP, Hrvatska narodna stranka- liberalni demokrati HNS)
 
 •  
 •  
 •  

VI. sastav Općinskog vijeća Općine Okrug – mandatno razdoblje  2017. - 2021.

 1. Ante Miše, predsjednik Općinskog vijeća
 2. Ivica Radić, potpredsjednik Općinskog vijeća (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 3. Marin Piveta, potpredsjednik Općinskog vijeća (SDP)
 4. Roko Buličić, (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 5. Marina Piveta, (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 6. Mario Vukman, (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 7. Ivana Miše Mamuza, (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 8. Nikica Gotovac, (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 9. Mario Jakšić, (HDZ)
 10. Ivan Čamber, (HDZ)
 11. Danira Barbarić, (HDZ)
 12. Dominik Matković, (HSP-HSU)
 13. Josip Perković, (HSP-HSU)

V. sastav Općinskog vijeća Općine Okrug – mandatno razdoblje  2009. - 2013.

 1. Ivica Radić, predsjednik Općinskog vijeća
 2. Ante Miše, potpredsjednik Općinskog vijeća (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 3. Marina Piveta,  potpredsjednica Općinskog vijeća (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 4. Sanja Radić (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 5. Mladen Miše (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 6. Dragana Prga (Kandidacijska lista grupe birača Ivice Radića)
 7. Dominik Matković (Kandidacijska lista grupe birača Dominika Matkovića)
 8. Joško Radić (Kandidacijska lista grupe birača Dominika Matkovića)
 9. Merica Bešker (Kandidacijska lista grupe birača Dominika Matkovića)
 10. Ivan Čamber (HDZ)
 11. Dragan Zelenika (HSP)
 12. Marin Radić (SDP)
 13. Bruna Dadić (Kandidacijska lista grupe birača Brune Dadić)

IV. sastav Općinskog vijeća Općine Okrug – mandatno razdoblje  2009. - 2013.

 1. Marinko Kuzmanić, predsjednik Vijeća (Nezavisni vijećnik,  lista nositelja Marinka Kuzmanić)
 2. Dalibor Bareta, potpredsjednik Vijeća (SDP)
 3. Branko Dujić, potpredsjednik Vijeća (HSP)
 4. Mladen Miše, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Marinka Kuzmanić)
 5. Nikola Barada, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Marinka Kuzmanić)
 6. Ante Miše, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Marinka Kuzmanić)
 7. Dominik Matković, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Dominika Matković)
 8. Merica Bešker, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Dominika Matković)
 9. Pero Ćurić, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Dominika Matković)
 10. Frane Radić, član (nezavisni vijećnik, lista nositelja Dominika Matković)
 11. Nikola Đidara, član (HDZ)
 12. Ante Bareta, član (HDZ)
 13. Mario Jakšić, član (HDZ)
 14. Joško Miše, član (HSS) 
 15. Srećko Gotovac, član (HSP)

Stalna radna tijela Općinskog vijeća

 1. Mandatno povjerenstvo 
 2. Odbor za izbor i imenovanja
 3. Odbor za Statut i poslovnik
 4. Odbor za financije i proračun

 

Nadležnost Općinskog vijeća

 • donosi Statut Općine Okrug,
 • donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
 • donosi Proračun i odluku o izvršavanju proračuna, Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug, te Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • donosi Odluku o privremenom financiranju,
 • donosi programe javnih potreba,
 • donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Okrug,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Okrug čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,
 • odlučuje o promjeni granice Općine Okrug,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Okrug, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova i izbor rukovodećih osoba, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje referendum,
 •  bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga, te bira i razrješava njihove predsjednike i članove,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima i postupku prihvaćanja  pokroviteljstva,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • utvrđuje kriterije, uvjete i postupak za davanje u zakup poslovnog prostora i javnih površina u vlasništvu Općine Okrug,
 • utvrđuje kriterije, uvjete i način plaćanja općinskih poreza i naknada,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug