Upravni odjel za financije, gospodarstvo i komunalne djelatnosti

Uredovno vrijeme općinske uprave za rad sa strankama:

- ponedjeljak i četvrtak od 08:00 do 11:00 sati
- utorak od 08:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:30 sati
- srijedom i petkom rad uprave sa javno pravnim tijelima

Uredovno vrijeme protokola za rad sa strankama:

- svaki radni dan od 08:00 - 11:00 i od 12:00 - 13:30 sati

Luciana Žaja, dipl. oec.
Pročelnica
+385 91 200 4171
+385 21 887 656
Odsjek za financije
+385 21 887 656
Komunalni redar
+385 91 2004 173

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i komunalne djelatnosti:

 • obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na:
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanja računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenja poslova osiguranja imovine Općine, poticanja poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,
 • poslove obračuna plaća i naknada te vođenje propisanih evidencija i izvješća o istima,
 • vođenje blagajničkog poslovanja, kontrolu računovodstvene i financijske dokumentaciju, te načina utroška, namjene i visine utroška proračunskih sredstava, pravodobno izvješćivanje nadležnih državnih tijela,
 • poslove unutarnje financijske kontrole,
 • razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima, kontrola korištenja proračunskih sredstava i poslovi financijske kontrole trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine,
 • ispisivanje uplatnica, poslove praćenja naplate prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, korištenja j.p.p., najma stanova, zakupa poslovnog prostora, naknade za uređenje voda, spomeničke rente, koncesija i koncesijskih odobrenja, poduzimanje mjera za naplatu istih, poslove obračuna  kamata, opomena i prisilne naplate,
 • poslove pripreme podataka i analiza za potrebe planiranja iz analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
 • izrada gospodarskih projekata, razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija,
 • poslove u vezi s projektima financiranim iz fondova europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja te nacionalnih fondova i državnih tijela, priprema projektnih prijedloga, suradnja s nadležnim institucijama i sklapanje partnerstva,
 • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravne postupke u oblasti komunalnog gospodarstva, provedbu komunalnog reda, izradu programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju, vodi pripremne radove za investicijske zahvate na objektima i uređajima komunalne infrastrukture od ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, izrade tehničke dokumentacije, uporabne dozvole, izrada ili koordiniranje izrade tehničke dokumentacije,
 • poslove vezane za gradnju objekata za gospodarenje otpadom: vodi pripremne radove za investicijske zahvate od ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, izrade tehničke dokumentacije, uporabne dozvole, izrada ili koordiniranje izrade tehničke dokumentacije,
 • obračun i izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu,
 • poslove prikupljanja podataka i ažuriranje baze podataka o obveznicima komunalne naknade, korištenja JPP, naknade za uređenje voda te izdavanje rješenja,
 • poslove komunalnog redarstva u skladu sa zakonskim ovlastima,
 • izrada nacrta prijedloga akata i drugih materijala iz nadležnosti te prati realizaciju odluka i zaključaka.