JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug

PREDMET NATJEČAJA

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug sukladno tabelarnom i grafičkom prikazu (Prilog 1. i 2.)  koji su sastani dio ovog Natječaja raspisuje se za 12 mikrolokacija na rok (vrijeme) kako slijedi:

 1. Kamp Rožac – Debeli Rožac, Okrug Gornji  ………….. 9 dozvola na rok od 2 godine
 2. Milićevo – Toć, Okrug Gornji ………………………. . 83 dozvole na rok od 2 godine
 3. Toć – Planikovica, Okrug Gornji………………………18 dozvola na rok od 2 godine
 4. Mavarčica, Okrug Gornji……………………………....11 dozvola na rok od 2 godine
 5. Bočić – Bušinci, Okrug Gornji……………………….....6 dozvola na rok od 2 godine
 6. Bušinci – Bok, Okrug Gornji……………………………6 dozvola na rok od 2 godine
 7. Bok- Rastići, Okrug Gornji……………………………...4 dozvole na rok od 2 godine
 8. Stari Porat – Rudej, Okrug Donji………………………..7 dozvola na rok od 5 godina
 9. Kava, Okrug Donji………………………………………6 dozvola na rok  od 5 godina
 10. Duboka, Okrug Gornji…………………………………...1 dozvola na rok od 2 godine
 11. Uvala Duga, Okrug Gornji……………………………..10 dozvola na rok o d 2 godine
 12. Branac, Okrug Gornji………………………………….. .5 dozvola na rok od 2 godine

PROVOĐENJE NATJEČAJA   

Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik iz reda službenika upravnih odjela Općine Okrug.

Javni natječaj se objavljuje u službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na službenim mrežnim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr te u dnevnom listu Slobodna Dalmacija d.d.

PONUDITELJI I PONUDE

Pravo podnošenja ponude odnosno sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe i pravne osobe, kojima da bi se dozvola dodijelila, moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju ponose ponudu na Javni natječaj.

      Na ovom Javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

      - koji je koristio pomorsko dobro  bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,

      - koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

  - koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu,  te ima nepodmiren dug prema  komunalnom poduzeću t. d. RUDEJ d.o.o Okrug Gornji.

Ponuda za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Općine Okrug dostavlja se u zatvorenoj omotnici i mora sadržavati:

 1. Obrazac ponude (Prilog 4. ovog Natječaja)
 2. Dokaz o uplati novčanog iznosa određen kao jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno iznosu navedenom u  Tabelarnom prikazu (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja;
 3. Dokaz da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi ponudu na javni natječaj (preslik rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost - pravne osobe, preslik rješenja o upisu u obrtni registar ili obrtnicu kad je ponuditelj fizička osoba obrtnik ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);
 4. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja ponude (za djelatnost ugostiteljstvo i trgovina) te prospekte proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnost koje se ne odnose na ugostiteljstvo i trgovinu) ili druge isprave u smislu dokaza odnosno pisana potpisana izjava;
 5. Rješenje o sukladnosti objekta u kojem će obavljati djelatnost sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu  za sredstvo objekt do 15 m2 (preslik) ili Izjava o ishođenju rješenja sukladnosti objekta u kojem će obavljati djelatnost sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu  za sredstvo objekt do 15 m2;
 6. Dokaz o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja (potvrda porezne uprave);
 7. Dokaz (potvrdu) da su podmirene sve dospjele obveze prema Općini Okrug;
 8. Dokaz da su podmirene sve dospjele obveze prema trgovačkom društvu RUDEJ d.o.o.;
 9. Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom ponuditelj daje suglasnost pomorskom redaru:

        -za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,

        -za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari  nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,

        -za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari  nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru.

Ponuditelji su dužni za svaki kriterij temeljem kojih se ocjenjuju ponude dostaviti ispravu u smislu dokaza o ispunjavanju istog (pisana izjava, certifikat, potvrda, drugi dokument fotografija i sl.) odnosno u slučaju ako nemaju elemente za bodovanje dužni su popuniti i dostaviti pisanu izjavu o takvoj okolnosti u protivnom će se ponuda smatrati nepotpunom.  

 

Ponuditelj je dužan  novčani iznos na ime  jamstva za ozbiljnost ponude uplatiti  na račun Općine Okrug  IBAN HR4323900011858800009 uz naznaku: natječaj za dozvolu na pomorskom dobru - ozbiljnost ponude, poziv na broj/model primatelja HR24, 7706-8-OIB uplatitelja.

 

Ukoliko isti ponuditelj sudjeluje u postupku javnog natječaja na način da dostavlja ponudu za više djelatnosti i za više mikrolokacija mora podnijeti ponudu odvojeno za svaku  djelatnost i za svaku mikrolokaciju u posebnim omotnicama sa svim propisanim obrascima i ispravama kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija iz Natječaja.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug  po ovom Javnom natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom: «ZA NATJEČAJ, DODJELA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU - NE OTVARAJ» na sljedeću adresu: 

OPĆINA OKRUG

Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug, Bana Jelačića 17., Okrug Gornji.

Ponude se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Okrug, koja se nalazi na adresi: Okrug Gornji, Bana Jelačića 17. u prizemlju općinske zgrade ili preporučeno putem pošte.

Rok za prijavu na javni natječaj je od 15. veljače (četvrtak) 2024. do 14. ožujka (četvrtak) 2024.

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug moraju biti zaprimljene u prijemnom uredu/pisarnici Općine Okrug najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, dakle do 14. ožujka 2024. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

      

Nepravodobne,  nepotpune i neuredne ponude neće se razmatrati za izdavanje dozvole te se neće pozivati ponuditelji na upotpunjavanje dokumentacije.