JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug
 1. PREDMET NATJEČAJA

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug sukladno tabelarnom i grafičkom prikazu (Prilog 1. i 2.)  koji su sastani dio ovog Natječaja raspisuje se za 10 mikrolokacija na rok(vrijeme) kako slijedi:

 1. Kamp Rožac – Debeli Rožac, Okrug Gornji.....…..2 dozvole na rok od 2 godine
 2. Milićevo – Toć, Okrug Gornji ……………..…........ 9 dozvola na rok od 2 godine
 3. Toć – Planikovica, Okrug Gornji…………………...3 dozvole na rok od 2 godine
 4. Mavarčica, Okrug Gornji………………......……....4 dozvole na rok od 2 godine
 5. Bočić – Bušinci, Okrug Gornji………………….......1 dozvola na rok od 2 godine
 6. Bušinci – Bok, Okrug Gornji………………..………1 dozvola na rok od 2 godine
 7. Stari Porat – Rudej, Okrug Donji………………......3 dozvole na rok od 5 godina
 8. Kava, Okrug Donji………………………..…………4 dozvole na rok  od 5 godine
 9. Uvala Duga, Okrug Gornji……………………….....3 dozvole na rok od 2 godine
 10.  Branac, Okrug Gornji………....…………………....4 dozvole na rok od 2 godine

 

 1. PROVOĐENJE NATJEČAJA  

Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik iz reda službenika upravnih odjela Općine Okrug.

Javni natječaj se objavljuje u službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na službenim mrežnim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr te u dnevnom listu Slobodna Dalmacija d.d.

 1. PONUDITELJI I PONUDE

Pravo podnošenja ponude odnosno sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe i pravne osobe, kojima da bi se dozvola dodijelila, moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju ponose ponudu na Javni natječaj.

      Na ovom Javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

- koji je koristio pomorsko dobro  bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,

- koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

- koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu, te ima nepodmiren dug prema  komunalnom poduzeću t. d. RUDEJ d.o.o Okrug Gornji.

Ponuda za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Općine Okrug dostavlja se u zatvorenoj omotnici i mora sadržavati:

 1. Obrazac ponude (Prilog 4. ovog Natječaja)
 2. Dokaz o uplati novčanog iznosa određen kao jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno iznosu navedenom u  Tabelarnom prikazu (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja;
 3. Dokaz da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi ponudu na javni natječaj (preslik rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost - pravne osobe, preslik rješenja o upisu u obrtni registar ili obrtnicu kad je ponuditelj fizička osoba obrtnik ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);
 4. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja ponude (za djelatnost ugostiteljstvo i trgovina) te prospekte proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnost koje se ne odnose na ugostiteljstvo i trgovinu) ili druge isprave u smislu dokaza odnosno pisana potpisana izjava;
 5. Rješenje o sukladnosti objekta u kojem će obavljati djelatnost sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu  za sredstvo objekt do 15 m2 (preslik) ili Izjava o ishođenju rješenja sukladnosti objekta u kojem će obavljati djelatnost sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu  za sredstvo objekt do 15 m2;
 6. Dokaz o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja (potvrda porezne uprave);
 7. Dokaz (potvrdu) da su podmirene sve dospjele obveze prema Općini Okrug;
 8. Dokaz da su podmirene sve dospjele obveze prema trgovačkom društvu RUDEJ d.o.o.;
 9. Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom ponuditelj daje suglasnost pomorskom redaru:

        - za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,

        - za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari  nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,

        - za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari  nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru.*

Ponuditelji su dužni za svaki kriterij temeljem kojih se ocjenjuju ponude dostaviti ispravu u smislu dokaza o ispunjavanju istog (pisana izjava, certifikat, potvrda, drugi dokument fotografija i sl.) odnosno u slučaju ako nemaju elemente za bodovanje dužni su popuniti i dostaviti pisanu izjavu o takvoj okolnosti u protivnom će se ponuda smatrati nepotpunom.

Ponuditelj je dužan  novčani iznos na ime  jamstva za ozbiljnost ponude uplatiti na račun Općine Okrug IBAN HR4323900011858800009 uz naznaku: natječaj za dozvolu na pomorskom dobru - ozbiljnost ponude, poziv na broj/model primatelja HR24, 7706-8-OIB uplatitelja.

  *obrasci izjava iz točke III ovog Natječaja koji su prilozi ili dokazi uz ponudu izrađeni su i dostupni na mrežnoj stranici Općine Okrug

Ukoliko isti ponuditelj sudjeluje u postupku javnog natječaja na način da dostavlja ponudu za više djelatnosti i za više mikrolokacija mora podnijeti ponudu odvojeno za svaku  djelatnost i za svaku mikrolokaciju u posebnim omotnicama sa svim propisanim obrascima i ispravama kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija iz Natječaja.

 

 1. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug  po ovom Javnom natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom: «ZA NATJEČAJ, DODJELA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU - NE OTVARAJ» na sljedeću adresu: 

OPĆINA OKRUG

Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug, Bana Jelačića 17., Okrug Gornji.

Ponude se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Okrug, koja se nalazi na adresi: Okrug Gornji, Bana Jelačića 17. u prizemlju općinske zgrade ili preporučeno putem pošte.

Rok za prijavu na javni natječaj je od 23. travnja (utorak) 2024. do 30. travnja (utorak) 2024.

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug moraju biti zaprimljene u prijemnom uredu/pisarnici Općine Okrug najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, dakle do 30. travnja 2024. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne ponude neće se razmatrati za izdavanje dozvole te se neće pozivati ponuditelji na upotpunjavanje dokumentacije.

 1. OCJENJIVANJE PONUDA

Povjerenstvo obavlja poslove provođenja javnog natječaja, prikupljanja, otvaranja i ocjenjivanja ponuda, a nakon bodovanja utvrđuje rang listu ponuditelja i dostavlja Općinskom načelniku Općine Okrug.

Sve pristigle ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug temeljem ovog Javnog natječaja otvoriti će bez sudjelovanja javnosti Povjerenstvo za provođenje  natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug na sjednici koja će se održati dana 02. svibnja 2024. godine, u zgradi sjedišta Općine Okrug na adresi Bana Jelačića 17., Okrug Gornji s  početkom u 08:00 sati.

Povjerenstvo je prije otvaranja ponuda, dužno utvrditi koliko je ponuda zaprimljeno, odnosno jesu li iste pravodobne. Ponude koje nisu predane u za to propisanom roku, neće se uzeti u razmatranje u daljnjem tijeku postupka.

Nakon što je utvrdilo koje su ponude predane u za to propisanom roku, Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda, prema redoslijedu njihova zaprimanja.

Povjerenstvo je dužno razmotriti pravodobne ponude i utvrditi sadržavaju li iste sve podatke i dokumentaciju propisanu u ovom Javnom natječaju (potpune ponude). Ponude koje nisu potpune neće se uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja i utvrđivanja rang liste najpovoljnije ponude.

Povjerenstvo je dužno utvrditi rang listu ponuditelja čije su ponude pravodobne i potpune (uredne ponude)i to na način da je najviše rangirani onaj ponuditelj čija je ponuda ocijenjena s najvećim brojem bodova.

Uredne ponude za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine

Okrug Povjerenstvo će ocjenjivatna način da pojedina ponuda može biti ocijenjena sa maksimalno 100 bodova prema sljedećim kriterijima:

a.   ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru     

- do maksimalno 60 bodova,

b. prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra                                                                             

- do maksimalno 10 bodova,

c.  upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje korisne ekološki prihvatljive materijale za okoliš                                                             

 - do maksimalno 10 bodova,

d. vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova)          

-  do maksimalno  15 bodova

e.  veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom

– do maksimalno 5 bodova.

Broj bodova, temeljem gornjih kriterija Povjerenstvo utvrđuje u odnosu na dostavljene dokaze o ispunjavanju kriterija sukladno Tablici bodovanja koja je sastavni dio ovog Javnog natječaja (Prilog 3.).

Povjerenstva nakon bodovanja pojedinih kriterija utvrđuje rang listu ponuditelja  i to na način da je najviše rangirani onaj ponuditelj čija je ponuda ocijenjena s najvećim brojem bodova.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja I ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda ima veći broj bodova prema kriteriju ponuđenog iznosa naknade za dozvolu  na pomorskom dobru.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, imaju jednak broj bodova temeljem ocjenjivanja iz prethodnog stavka ove točke, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda ima veći broj bodova prema kriteriju vremenskog razdoblja obavljanja djelatnosti temeljem dozvole.

U  slučaju da dva ili više ponuditelja imaju jednak broj bodova temeljem ocjenjivanja iz prethodnog stavka ove točke, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarniciOpćine.

Povjerenstvo će o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sastaviti Zapisnik I dostaviti Općinskom načelniku.

 1. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluku o poništenju javnog natječaja, na prijedlog općinskog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Okrug.

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju, na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Okrug, rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik Općine Okrug.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći najviše rangirani ponuditelj uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda. U takvom slučaju Općina Okrug zadržava sredstva na ime jamstva za ozbiljnost ponude odnosno ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općina Okrug neće provoditi u 2024. godini ponovno za lokacije i sadržaje koji su obuhvaćeni ovim Javnim natječajem.

Po donošenju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola, a prije donošenja Rješenja o dodjeli dozvole na pomorskom dobru, odabrani ponuditelj je dužan dostaviti bjanko zadužnicu na novčani iznos koji obuhvaća dvostruki iznos ponuđene novčane naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ovjerenu od javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

Rok za početak obavljanja djelatnosti za koju je odabrani ponuditelj dobio rješenje jeste najkasnije 60 dana od dana izvršnosti rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru. Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga Davatelj dozvole na to može ovlastiti.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je po pozivu Davatelja dozvole, a nakon izdavanja rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru sklopiti ugovor o održavanju i čišćenju sanitarnog čvora s trgovačkim društvom RUDEJ d.o.o.

Davatelj dozvole, Općina Okrug  nije ovlašteniku dozvole dužna osigurati infrastrukturu niti ishoditi minimalne tehničke uvjete, suglasnosti  ili druge uvjete za obavljanje djelatnosti budući je to obveza ovlaštenika dozvole uz suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

 1. ZAVRŠNA ODREDBA

Za sve upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirane osobe  mogu zatražiti  informaciju putem telefona pozivom na  broj: 021 886 353  ili slanjem upita na sljedeću adresu e-pošte: nacelnikov.ured@okrug.hr .