Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Okrug u školskoj/akademskoj 2010./2011. godini

 
 

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija ( Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Okrug za 2010./2011., Klasa: 022-05/09-01/ 38 , Ur.broj: 2184-04-01/10- 4  od  11. listopada 2010. godine Općinski načelnik Općine Okrug objavljuje
 
 
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Okrug
u školskoj /akademskoj 2010./2011. godini
 
 
 
I. Za školsku/akademsku godinu 2010./2011. Općina Okrug dodjeljuje 20 (dvadeset) stipendija učenicima i studentima i to:
-  3(tri) stipendije učenicima (od kojeg broja 1 stipendija učeniku temeljem kriterija uspjeha (prosjek ocjena), 1 stipendija učeniku temeljem socijalnog uvjeta i 1 stipendija učeniku umjetničkog programa)
- 12(dvanaest) stipendija studentima temeljem kriterija uspjeha (prosjek ocjena) od kojeg broja 1 stipendija studentu I. godine studija i 11 stipendija studentima viših godina 
- 4 (četiri) stipendije studentima temeljem kriterija socijalnog statusa  od kojeg broja 1 stipendija studentu I. godine studija i 3 stipendije studentima viših godina
- 1  (jedna)  stipendija studentima na umjetničkim programima, te
-         broj stipendija koji odgovara broju prijavljenih učenika srednjih škola i studenata koji su djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja ili stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata .
Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola iznosi 400,00 kn, za studente koji studiraju u Splitsko-dalmatinskoj županiji 800,00 kn te za studente koji studiraju izvan Splitsko-dalmatinske županije 1.000,00 kn. 
 
II. Pravo prijave na natječaj imaju redovni učenici srednjih škola četverogodišnjih programa i redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija koji su :
-državljani Republike Hrvatske
-nisu stariji od 18 godina (učenici) odnosno 25 godina (studenti)
-imaju prebivalište na području Općine Okrug najmanje 5 (pet) godina prije objave natječaja (koji uvjet moraju ispunjavati i oba roditelja/skrbnika kandidata)
-da su redovito upisali školsku-akademsku 2010./2011. godinu
-da ne ponavljaju razred srednje škole
-da ispunjavaju kriterij uspjeha ili socijalni uvjet
-da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi
 
Kriteriji za dodjelu stipendija su :
  1. uspjeh tijekom školovanja/studiranja (prosjek ocjena prethodne godine/ili svih prethodnih godina, rezultati na prijemnom ispitu i na natjecanjima , znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u struci studenata
  2. socijalni status i druge socijalne prilike obitelji kandidata (roditelj kandidata korisnik prava iz sustava socijalne skrbi, oba roditelja kandidata nezaposleni, kandidata uzdržava samohrani roditelj, kandidat dijete bez oba roditelja, kandidat iz obitelji sa troje i više djece od kojih se najmanje dvoje školuju).
Kandidat za stipendiju se može natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju koji izabere kao povoljniji.
Pravo na stipendiju bez dokazivanja kriterija uspješnosti ili socijalnog uvjeta i bez obzira na broj odobrenih stipendija uz ispunjenje ostalih uvjeta iz ovog Natječaja ostvaruju učenici srednjih škola i studenti koji su djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.        
 
III. Prijave na natječaj podnose se Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Općine Okrug, Bana Jelačić 17., 21 223 Okrug Gornji u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Okrug.
 
IV. Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
-         domovnicu (preslik)
-         osobnu iskaznicu preslik)
-          uvjerenje o prebivalištu s naznakom vremena trajanja (za kandidata i oba roditelja/skrbnika)
-         potvrdu obrazovne ustanove o redovitom upisu u tekuću školsku /akademsku godinu
-         izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi
te ovisno o kriteriju po kojem kandidat podnosi prijavu :
1. Kriterij uspjeha:
-         ovjeren prijepis svjedodžbe/potvrde obrazovne ustanove o prosjeku ocjena  prethodne godine školovanja/studija (ili svih prethodnih godina)   
-         potvrda fakulteta da se nalazi među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisnih studenata (samo za studente I. godine)
-         dokaz o sudjelovanju ili postignutom uspjehu na natjecanju, objavljenim radovima sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu 
ili
2.      Socijalni kriterij:
 -      izjava o članovima zajedničkog kućanstva
-         dokaz o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi (rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb)
-         uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da su oba roditelja kandidata/skrbnika nezaposlene osobe i /ili primatelji naknade za nezaposlene
 
-         dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (potvrde, rješenja, izvodi iz evidencija o činjenicama-kandidati bez oba roditelja, samohrani roditelj, potvrde o redovitom školovanju braće i sestara i sl.)
        3. Učenici srednjih škola i studenti koji su djeca poginulih branitelja iz Domovinskog
      rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata ili
      stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata:   
-         potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave  
-         preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata roditelja iz koje je razvidan status HRVI iz Domovinskog rata.
 
V. Prijave se ocjenjuju po sustavu bodovanja koji je utvrđen Odlukom o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09).
VI. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na web stranici Općine, www.okrug.hr  a koji se može dobiti i na prijemnoj pisarnici Općinske uprave.
VII. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Privremene liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljene na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr  najkasnije u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
VIII. Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove na telefon broj: 021 796 962.
 
OBJAVLJENO  12. listopada 2010.
 
NATJEČAJ OTVOREN DO 27. listopada 2010.
 
Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.