OBAVIJEST O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE

OKRUG NOVI  I - zona

 

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donio je 11. travnja 2022 godine  

Odluku o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Okrug Novi za I zonu ( KLASA: 932-05/22-03/2, URBOJ:541-04-01-02/2-22-5).

Odlukom se utvrđuje kako je temeljem podataka elaborata katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka  preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige izrađen katastarski operat katastra nekretnina za dio katastarske općine Okrug Novi (MB 338559) za I. zonu, da se isti sastoji se od:

-katastarskog plana u digitalnom obliku

-popisa katastarskih čestica

-popisa osoba upisanih u posjedovne listove

-posjedovnih listova u rasponu broja 1 do 1731 (ukupno 1689PL-ova)

 te da se u službenu uporabu stavlja dana 13. travnja 2022. godine.

 

Citirana Odluka je stupila danom donošenja, a objavljena je u Narodnim novinama broj 47. od 20. travnja 2022. godine te dostupna putem mrežne stranice narodnih novina poveznice :

Poveznice