Poziv za podnošenje prijava poljoprivrednika za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala

 

Temeljem točke IV. Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Općini Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 4/11) Općinski načelnik Općine Okrug  o b j a v l j u j e  
 
POZIV
za podnošenje prijava poljoprivrednika
za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala
u 2011. godini na području Općine Okrug
 
Pozivaju se zainteresirani poljoprivrednici s područja Općine Okrug da se prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2011. godini po principu: Splitsko-dalmatinska županija 1/3 , Općina Okrug 1/3 i krajnji korisnik 1/3. Program ima za cilj podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze, maslina, trešnja, višanja, smokava, mandarina, naranči, limuna i dr. autohtonog voća na području Općine Okrug.                       
 
Prijave mogu podnijeti svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Okrug i namjeravaju zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala maslina ili drugih sadnica na površinama većim od 1000m2 (0,1 ha).
 
Uz prijavu je potrebno dostaviti preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva i preslik osobne iskaznice.
 
Prijave će se zaprimati u zgradi općinske uprave, u  prostorijama Vlastitog pogona na adresi Bana Jelačića 17., Okrug Gornji.
             
Tijekom postupka, Općina Okrug može od krajnjeg korisnika zatražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta programa te nadzirati sadnju prijavljenih količina. Općina Okrug pridržava pravo odustati od provedbe programa ako se iz bilo kojeg razloga ne osiguraju uvjeti za realizaciju.
              
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine Okrug. Poziv je objavljen 07.04.2011. godine.