Priopćenje sa 12. sjednice Općinskog vijeća

 

Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09) obavještavamo da je 20. prosinca (ponedjeljak) 2010. godine održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine ( općinskoj vijećnici ) Bana Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.
Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp.Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanić), gosp. Dominik Matković, gđa. Merica Bešker, gosp. Pero Ćurić, gosp. Frane Radić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominik Matković), gosp. Ante Bareta, gosp.Mario Jakšić, gosp. Nikola Đidara  (HDZ) gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radić i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika i rukovoditelja stručnih službi Općine Okrug, usvojilo je slijedeće akte :
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Okrug za 2009.
2. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
3. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2011.
4. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Okrug za 2011. godinu
5. Program javni potreba u športu u Općini Okrug za 2011.
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2011.
7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2011. 
8. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Okrug u 2011.
9. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug
 10. Proračun Općine Okrug za 2011. s projekcijama Proračuna za 2012. i 2013. god.    
 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2011.
 12. Odluka o općinskim porezima Općine Okrug
 13. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj (financiranje gradnje) komunalnih vodnih građevina
 14. Odluku o donošenju UPU turističke zone Široka  
 15. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje dodatnih radova na izgradnji školske zgrade u Okrugu Gornjem
 16. Odluka o naknadama troškova vijećnicima Općinskog vijeća Općine Okrug
 17. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima i Vlastitom pogonu Općine Okrug
 18. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Okrug
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića Grada Trogira u 2010. godini
 20. Program rada Općinskog vijeća Općine Okrug za 2011. godinu
 21. Zaključak po zamolbi T.O. Dalmacija, Okrug Donji
 
Vijeće je primilo na znanje Financijsko izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj- rujan 2010. i Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Općine Okrug za period siječanj – rujan 2010.