Program rada načelnika za 2011. godinu

 

 
1.    KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE OKRUG
 
Općina Okrug će u 2011. godini pokrenuti katastarsku izmjeru cjelokupnog područja Općine. S obzirom na ogromne probleme koji se javljaju prilikom izrade projekata, a zbog neusklađenosti stanja na terenu i katastra, donesena je odluka da se krene u ovu investiciju. Nova geodetska izmjera definirat će nove katastarske karte koje će omogućiti prevladavanje navedenih poteškoća i osigurati preduvjete za izradu novih katastarskih evidencija i zemljišnih knjiga. Izmjera će, prema planu, trajati tri godine
a Općina Okrug je u tu svrhu predvidjela 3,3 milijuna kuna u svom proračunu (po 1,1 milijun u 2011., 2012., i 2013. godini). Nakon što Vijeće donese odluku potpisat će se Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Okrug s Državnom geodetskom upravom koja će, u dogovoru s Općinom Okrug, provesti postupak javne nabave temeljem kojeg će se odabrati izvođač koji će provoditi i izvršiti izmjeru. Novu katastarsku izmjeru Općina Okrug će u cjelosti financirati iz vlastitih izvora, bez naplaćivanja naknada od građana, a provođenje ovog projekta građanima će znatno olakšati probleme s kojima se susreću u kontaktu sa postojećim katastarskim kartama te će im omogućiti izmjeru zemljišta bez financijskih izdataka, s tim da će oni biti aktivno uključeni u izmjeru kroz koordinaciju sa izvođačima.
                                                   
 
2.   IZGRADNJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE I POČETAK GRADNJE SPORTSKE DVORANE
 
Na početku 2011. godine slijedi potpisivanje novog ugovora sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture temeljem kojeg će se osigurati financijska sredstva potrebna za dovršetak izgradnje zgrade nove osnovne škole. Radovi na školi će se privesti kraju sredinom 2011. godine, a nakon toga će se raspisati natječaj za izgradnju prve faze sportske dvorane. Prva faza sportske dvorane je neophodna da bi škola profunkcionirala iz razloga što je sva školska infrastruktura (kanalizacija, biopročišćivač, zajednička kotlovnica škole i dvorane) predviđena u temeljima sportske dvorane. U planu je i izrada projekta okoliša škole što je još jedan od preduvjeta za njeno stavljanje u funkciju. Za pokrivanje ovih investicija koristit će se odobrena sredstva od Ministarstva, sredstva Splitsko-dalmatinske županije i vlastita sredstva Općine Okrug pohranjena na depozitnom računu kod HBOR-a.
 
 
3.   PRIMARNI KANALIZACIJSKI SUSTAV
 
Nakon uključivanja u Revidirani investicijski program 2010. Općina Okrug je postala punopravni član Agencije EKO – Kaštelanski zaljev i samim time je uključena u EKO Projekt. S obzirom na prethodno navedeno u planu za 2011. godinu je početak izgradnje primarnog kanalizacijskog cjevovoda na dionici Milićevo – Toć. Natječaj za izvođača radova će početkom sljedeće godine provesti Agencija EKO – Kaštelanski zaljev, a gradnja će započeti u jesen 2011. godine po okončanju turističke sezone. Za financiranje ove investicije koristit će se prikupljena sredstva namjenskog dijela cijene vode od 2007. godine, koja će se i nadalje prikupljati u obliku naknade za razvoj po 2,50 kn za m³ potrošene vode sve do zaključno 2020. godine, a Općina Okrug će iz svog proračuna, za izgradnju kanalizacijskog kolektora na našem području, dodatno osigurati milijun kuna u 2011. godini.
Preostali dio primarnog kanalizacijskog cjevovoda koji obuhvaća cjelokupno područje Općine Okrug (na dionici Toć – Kuzmića vala – Tatinja – Orlice) je u fazi projektiranja u koordinaciji sa Hrvatskim vodama, a u planu je završiti projektnu dokumentaciju do kraja 2011. godine zbog pripreme kandidature prema kohezijskim fondovima Europske unije tijekom 2012. i 2013. godine. Kako bi se navedeno i ostvarilo zadatak Općine Okrug u 2011. godini je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, geodetska izmjera pomorskog dobra i izrada idejnog rješenja šetnice na trasi gdje će se polagati cijevi primarne kanalizacijske mreže. Ukoliko kandidatura ovog projekta bude prihvaćena iz europskih fondova će se osigurati 65 – 75% bespovratnih sredstava potrebnih za izgradnju cjelokupne primarne kanalizacijske mreže. Ovaj projekt, uz primarni cjevovod, također obuhvaća i dio sekundarne kanalizacijske mreže na području Rožac – Toć te vodoopskrbni cjevovod na dionici Orlice - Mavarčica.
 
 
4.   SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI SUSTAV
 
U 2011. godini Općina Okrug će završiti idejni projekt sekundarne kanalizacijske mreže sliva Saldunskog zaljeva za koji je već proveden postupak javne nabave. Ovaj projekt obuhvaća cjelokupnu sekundarnu kanalizacijsku mrežu na potezu Rožac – Tudori – Centar – Kuzmići – Planikovica, a nužan je zbog praćenja izgradnje primarnog cjevovoda na dionici Milićevo – Toć koji će se u 2011. godini početi graditi i čije stavljanje u funkciju nije moguće bez priključivanja sekundarnog kanalizacijskog sustava. Vrijednost ovog projekta je procjenjena na 200 000 kuna.
Jedan dio ove sekundarne mreže uključen je, zajedno sa primarnim kanalizacijskim cjevovodom, u projekt Hrvatskih voda koji će biti kandidiran prema fondovima EU. 
 
 
 
5.   PROSTORNI PLAN UREĐENJA
 
U 2010. godini pokrenut je postupak izmjena i dopuna prostornog plana Općine Okrug te su prikupljeni zahtjevi i podaci od građana vezani za sanaciju stanja u prostoru. U 2011. godini slijedi stručna obrada zaprimljenih zahtjeva i priprema nacrta prijedloga Izmjena i dopuna plana. Kroz ovaj postupak nastojat će se u što većoj mjeri omogućiti sanacija zatečenog stanja u prostoru, ovisno o struci i zakonski dopustivim rješenjima. Osim ovoga, u sklopu PPU-a, izvršit će se i izmjene nekih urbanističkih planova uređenja (UPU Plaže i UPU Mavarčice) koje su potrebne za njihovo donošenje i usvajanje. U 2011. godini na snazi će biti i izmjene i dopune PPU-a Splitsko – dalmatinske Županije u koji će Općina Okrug nastojati ugraditi nekoliko izmjena i dopuna od općeg interesa (ucrtavanje novog cjevovoda za vodoopskrbu, ucrtavanje zone T4 na dionici između turističkih zona Široka i Duboka, ucrtavanje gospodarske zone za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, ucrtavanje gospodarske zone za suhi vez u Kavi, ucrtavanje nekoliko sidrišta na području Općine Okrug...). Postupak izmjena i dopuna planira se završiti krajem 2011. godine.
 
 
6.   URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA
 
Nakon donošenja UPU-ova turističkih zona Racetinovac i Široka u 2010. godini u planu je u 2011. godini završiti Urbanistički plan uređenja turističke zone Uvala Duboka koji je trenutačno pred dobivanjem mišljenja pravnih osoba. U postupku su trenutačno UPU-ovi mješovito – stambenih zona br. 2 (predio Planikovice u Okrugu Gornjem), br.3 (predio duž Puta Mekovića) i br. 4 (predio istočno od Puta Mirina) za koje je provedena prethodna rasprava, a početkom godine se planira i javna rasprava. Donošenje ovih planova planira se do kraja 2011. godine. U postupku izrade je i UPU mješovito – stambene zone br. 9 (predio Liveli) za kojeg je provedena javna rasprava te će biti upućen pravnim osobama na mišljenja, a njegovo usvajanje se također planira u sljedećoj godini. U idućoj godini započet će se i postupak izrade UPU-a br. 7 i UPU-a turističke zone Kava, a UPU br. 12 (predio od kampa Rožac do vale Kuzmića) će se korigirati kroz izmjene i dopune PPU-a u četiri nova UPU-a (Kamp Rožac, Plaža Toć, Lučica Toć i Lučica Kuzmići) radi lakše i brže izrade. UPU Uvale Mavarčica će također pretrpiti zakonski potrebne izmjene putem Izmjena i dopuna PPU-a, a nakon toga će se krenuti u njegovu izradu.
 
 
 
 
7.   BRZA OTOČNA CESTA
 
Nakon dugoročnog problema sa dobivanjem posebne geodetske podloge za brzu otočnu cestu (zbog neusklađenosti katastarskih karti i stanja na terenu) i rješavanja istog koncem 2010. godine u suradnji sa ŽUC-om, u 2011. godini se planira dobivanje lokacijske dozvole, izrada parcelacijskog elaborata te ishođenje građevinske dozvole kako bi se stekli preduvjeti za početak gradnje u 2012. godini. Nakon izrade parcelacijskog elaborata u 2011. godini započet će se i sa otkupom zemljišta koji bi vršila Splitsko – dalmatinska županija i to na dionici od granice sa Gradom Trogirom do Puta Izvana koja bi, nakon otkupa, prva išla u realizaciju.
 
8.   POSLOVNA ZONA RASOVE
 
U 2011. godini u planu je trasirati puteve u poslovnoj zoni Rasove kako bi se potaknuo otkup zemljišta i investicije koje bi dovele do otvaranja novih radnih mjesta. Plan Općine Okrug je, u dogovoru s vlasnicima,  probiti i urediti putove unutar zone na trasama koje su utvrđene urbanističkim planom. Putovi bi se uredili do razine makadama s tim da Općina Okrug ne bi vršila otkup zemljišta. Za ovu investiciju planirano je 300 000 kuna za geodetske radove, imovinsko – pravne poslove i čišćenje terena.
 
9.   UREĐENJE GROBLJA
 
Nakon što se u 2010. godini započelo sa otkupljivanjem zemljišta za proširenje groblja, u 2011. godini slijedi izrada projektne dokumentacije koja će, uz proširenje, obuhvatiti i projekt izvedenog stanja postojećeg dijela groblja. Planira se i uređenje grobnih staza što podrazumijeva rješavanje odvodnje oborinskih voda, hortikulturno uređenje i postavljanje ulazne kapije.
 
10.  SANACIJA UVALE MILIĆEVO – II. FAZA
 
U 2011. godini u planu je izrada projektne dokumentacije, provođenje postupka javne nabave i početak radova na drugoj fazi sanacije obalnog zida u uvali Milićevo. Druga faza sanacije obuhvaća radove na potezu od postojećeg, u 2010. godini uređenog dijela obale do punte Debeli Rožac. U investiciju će, uz uređenje betonske rive, biti uključeno i postavljanje cijevi kroz nasip Debeli Rožac radi bolje cirkulacije mora u uvali Milićevo. Na taj način će se završiti ova dvogodišnja investicija temeljem koje će se stvoriti uvjeti za siguran privez brodova, a za koju je u proračunu 2011. godine planirano 500 000 kuna.
 
11. IDEJNI PROJEKT VODOOPSKRBE
 
U koordinaciji sa Gradom Trogirom i VIK-om izrađen je projektni zadatak temeljem kojeg će se u 2011. godini izraditi projektna dokumentacija za novi vodoopskrbni sustav dijela otoka Čiova. U sklopu ovog projekta planirat će se novi vodoopskrbni cjevovod uz brzu otočnu cestu te dvije nove vodospreme na području Općine Okrug – vodosprema Kobijak i vodosprema Mažurana.
 
12.  IDEJNI PROJEKT ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA
 
U 2011. godini planira se izraditi projekt prenamjene stare zgrade osnovne škole koja bi se u budućnosti, nakon otvorenja nove osnovne škole, preuredila u zgradu dječjeg vrtića.
 
13.  UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
 
U 2011. godini se, kroz program gradnje, planira privesti kraju nedovršene investicije iz 2010. godine. To podrazumijeva nabavu i postavljanje novih igračaka na dječja igrališta u centru Okruga Gornjeg i centru Okruga Donjeg te uređenje triju dječjih igrališta na plaži Toć i plaži Rudej nasipanjem pijeska te ugradnjom igračaka. Planira se završiti i parking u centru Okruga Gornjeg te hortikulturno urediti tržnicu i ribarnicu u Okrugu Donjem, a od novih radova u planu je uređenje javne površine u Kavi na kojoj će se provesti komunalna infrastruktura, postaviti javna rasvjeta, asfaltirati put i postaviti sanitarni objekt. Na taj način će se osigurati minimalni tehnički uvjeti za izdavanje novih koncesijskih odobrenja u Okrugu Donjem. U 2011. godini predviđeno je i postavljanje dva kontejnera na području groblja za potrebe preseljenja Vlastitog pogona Općine Okrug.
 
14. IZGRADNJA I UREĐENJE CESTA, PROTUPOŽARNIH PUTOVA I ŠETNICA
 
U 2011. godini najznačajnija investicija kroz program nerazvrstanih cesta, uz već spomenuto trasiranje putova u poslovnoj zoni Rasove, biti će rekonstrukcija ulice Gospino. Realizacija ovog projekta je nužan preduvjet koji se mora realizirati da bi se za novu osnovnu školu, nakon izgradnje i uređenja, ishodila uporabna dozvola. Također se planira i dovršetak projektne dokumentacije za Put Mekovića i Put Punte te izrada idejnog projekta Puta Mirina. U sklopu gospodarsko - protupožarnih putova planira se proširenje i uređenje puta Kobijak – Dolac, a izradit će se i idejni projekti uređenja obalnih šetnica Toć – Kuzmića vala te Orlice – Tatinja.
 
 
15.  SANACIJA I UREĐENJE SRC LOKVA
 
U program za 2011. godinu se prenosi i uređenje sportsko – rekreacijskog centra Lokva. Plan je izraditi projekt koji bi predvidio nasipanje Lokve i preuređenje u centar sa sportsko – rekreacijskim i ugostiteljskim sadržajima.
 
 
16.  POSTAVLJANJE PLOČICA SA KUĆNIM BROJEVIMA
 
U 2011. godini Općina Okrug će putem postupka javne nabave pribaviti pločice s kućnim brojevima za sve objekte na području Općine, a njihovo postavljanje će izvršiti Vlastiti pogon. Po Zakonu o naseljima troškovi pribavljanja i postavljanja pločica s kućnim brojevima padaju na teret vlasnika, a visina naknade za pribavljanje i postavljanje pločica utvrdit će se nakon što se provede postupak javne nabave. U obvezi je svih jedinica lokalne samouprave postavljanje pločica s kućnim brojevima radi što uspješnijeg obavljanja popisa stanovništva koji će se sprovesti u 2011. godini. Na ovaj način ujedno će nestati adrese bez broja što će stvoriti preduvjete za rješavanje niza trajnih problema, od uvođenja reda u u biračke popise, do reguliranja lista korisnika različitih socijalnih prava, jer će onemogućiti fiktivno prijavljivanje osoba na nepostojeće bb adrese.
 
 
17.   POTPORE BRANITELJSKIM, SPORTSKIM I OSTALIM UDRUGAMA, UČENICIMA I STUDENTIMA, ŽUPNOM UREDU, SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, SUFINANCIRANJE RADA VRTIĆA TE ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA
 
Općina Okrug će i u 2011. godini nastaviti sa praćenjem rada i pružanjem financijskih i drugih vrsta potpora braniteljskim udrugama. U proračunu su predviđena i sredstva koja će omogućiti normalno funkcioniranje i izvršenje programa sportskih udruga, te sredstva potrebna za ostvarenje kulturnih programa. Najuspješnijim učenicima i studentima osigurat će se potpore u vidu stipendija i nagrada. Pomoć će se pružati i socijalno ugroženom stanovništvu, nezaposlenima i umirovljenicima u vidu božićnica, uskrsnica i jednokratnih pomoći, a pratit će se i potrebe i rad Župnog ureda Okruk. Sufinancirat će se i rad dječjeg vrtića, a u koordinaciji sa Turističkom zajednicom i ostalim udrugama nastavit će se sa organizacijom Okruških ljetnih večeri.
 
 
18. TURISTIČKA ZAJEDNICA
 
Nakon formiranja nove Skupštine i Vijeća napravljen je zaokret u radu Turističke zajednice. Uspostavljena je suradnja i koordinacija sa Turističkom zajednicom Grada Trogira i Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije s kojima će se zajedno nastupati na sajmovima u svrhu što bolje prezentacije turističke ponude Općine Okrug na stranim tržištima. Detaljni Program rada TZ Općine Okrug za 2011. godinu usvojen je na posljednjoj Skupštini TZ.