Zakazana 10. sjednica Općinskog vijeća

 

 U srijedu , 28. srpnja 2010. godine s početkom u 18:00 sati, u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - Općinskoj vijećnici održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:
 
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
3.  Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od stranih državljana:
3.1. Dagfinn Tore Norum
3.2. Tore Hvidsand i Norun Edie
3.3. Sabina i Semsudin Leto
3.4. Otto Magnus Gussias i Bente Pladsen Gussias
3.5. Britt Sandvik i Jan Reik
3.6. Knut Gishold
4.  Odluka o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
5. Usvajanje Revidiranog investicijskog programa Projekta EKO Kaštelanski zaljev 2010. (RIP 2010.) i Dodatka 3. Ugovoru o prikupljanju, vlasništvu, tretmanu i korištenju sredstava namjenske cijene vode za realizaciju MEIP-a, EKO Projekta (Dodatak 3)
6. Odluka o komunalnom doprinosu u Općini Okrug
7.  Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Okrug (razdoblje siječanj – lipanj 2010.)
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 2010.
9. Donošenje Odluke po zahtjevu trgovačkog društva TROADA d.o.o. Split