Zakazana 12. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 20. prosinca 2010. godine s početkom u 12:00 sati, u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - Općinskoj vijećnici održati će se 12. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Pitanja vijećnika

2. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

3.  Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Okrug za 2009.

4.  Izvješće o izvršenju proračuna Općine Okrug za period siječanj-rujan 2010.

5. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

6. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2011.

7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Okrug za 2011. godinu

8. Program javni potreba u športu u Općini Okrug za 2011.

9. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2011.

10.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2011. 

11. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Okrug u 2011.

12. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug

13. Proračun Općine Okrug za 2011. s projekcijama Proračuna za 2012. i 2013. god. 

14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2011.

15. Odluka o donošenju UPU turističke zone Široka

16. Odluka o općinskim porezima Općine Okrug

17. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj (financiranje gradnje) komunalnih vodnih građevina

18. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje dodatnih radova na izgradnji školske zgrade u Okrugu Gornjem

19. Odluka o naknadama troškova vijećnicima Općinskog vijeća Općine Okrug

20. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima i Vlastitom pogonu Općine Okrug

21. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Okrug

22. Davanje suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića Grada Trogira u 2010. godini

23. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Općine Okrug za period siječanj – rujan 2010. godine

24. Program rada Općinskog vijeća Općine Okrug za 2011. godinu

25. Zamolba T.O. DALMACIJA, vl. Marinko Buličić