Pretraživanje dokumenata

Akcija prikupljanja otpada - prijave

Repozitorij dokumenata / Gospodarenje otpadom / Akcija prikupljanja otpada - prijave

Sukladno članku 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj: 94/13., 73/17 i 14/19.) pravna i fizička osoba može na području Općine Okrug organizirati akciju prikupljanja određenog otpada, u suradnji s pravnom osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koja će se prikupljati akcijom, ukoliko ishodi suglasnost Upravnog odjela za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva podnosi se najmanje mjesec dana prije početka akcije, a njeno trajanje ograničeno je na najviše 30 dana. Pravna i fizička osoba kojoj je izdana suglasnost za prikupljanje smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja akcije i dužna je osigurati predaju toga otpada pravnoj osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom te u roku od osam dana od završetka akcije dostaviti Upravnom odjelu izvješće o provedenoj akciji. Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svojem području Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.